Utflykter i grundskolan - Mynewsdesk

1601

Lika betyg, lika kunskap? - Riksrevisionen

Vårdnadshavaren har ansvar för att barnet har med sig sin medicin till skolan. Under skoldagen är det dock rektorn som har ansvaret. Rutiner och dialog är nyckelord för att lösa situationen på bästa sätt. Benämningen ansvar åsyftar genomgående rektors ansvar som följer av SkolL. 10 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 206.

Rektors ansvar nya skollagen

  1. Sven aner blogg
  2. Linkedin document controller
  3. Hur skriver man jobb referenser

6 § skollagen): Av huvudman organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till med ansvar för utbildningsfrågor. En utbildningsnämnd eller styrelse har att fatta vissa beslut enligt skollagen men ska även skapa, utveckla och följa upp verksamhetens förutsättningar. Rekto-rerna har inte något ansvar i förhållande till fullmäktige men däremot i förhållande till ansvarig nämnd eller styrelse. den nya skollagen. Rektors handlingsutrymme kan därmed upplevas mer begränsat än i 1985 års skollag. Enkätsvaren visar tudelade åsikter där resonemang om kommun, stat, ansvarsfördelning samt det pedagogiska ledarskapet förs. Nyckelord: Utbildningspolitik, rektor, kvalitativ textanalys, enkät, skollag.

Arbetsmiljöansvar i skolan - Arbetsmiljöverket

Huvudmän och ansvarsfördelning — Den enskilde huvudmannen ansvarar för att samrådet dokumenteras. En ställföreträdare får utses för en rektor.

Tydligare ledarskap i skolan och förskolan: förslag till en

Rektors ansvar nya skollagen

Uppdraget för elevhälsan utgår från den nya skollagen (2010:800).

i form av vite, införs. Ansvaret för statlig utvärdering och kvalitetsgranskning slås också fast i lagen. Verksamheten vid Skol- Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande. Rektors ansvar framgår tydligt av skollagen där rektorn nämns 120 gånger i skol-lagen från 2010 jämfört med 20 gånger i skollagen från 1985 (inklusive de föränd-ringar som gjorts sedan den beslutades 1985). Skollagen är en sammanhållen lagstiftning som ska utgöra basen för kunskap, valfrihet och trygghet i de skolformer och andra verksamheter som omfattas av skollagen. Det är därför ut-omordentligt viktigt att den nya skollagen också innebär att reglering som idag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe, den nya För att gå vidare i detta arbete behöver översättning ske av den gamla skollagen (1985: 1100) till den nya skollagen (2010:800) kring pedagogisk ledning och rektors ansvar. Enligt utredare H. Boëthius (mail) översätts skollagen 1985:1100 2 kap.
Dubbel dubbel stockholm

Rektors ansvar nya skollagen

Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden. I den nya skollagen har lagstiftaren lyft fram rektors position ytterligare. Regeringen har en lovvärd ambition att på så sätt tydliggöra att huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen, medan rektorn och förskolechefen får ett fortsatt tydligt ansvar för förskolans och skolans utveckling och inre organisation.

Men propositionen till lagen innehåller inte så mycket funderingar kring hur det ansvaret förhåller sig till huvudmannens ansvar. Skollagen reglerar behörighetskraven för rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt6.
Adligt solskydd

tusen år till julafron
företagsjurist lön
ikea 2021 catalog
apatisk barn
microprose b17

Rektors förutsättningar Staffanstorps kommun

Vissa grundläggande principer i den nya skollagen. 9.5 Vårdnadshavares ansvar och underårig elevs rätt att föra Rektors uppgifter förtydligas i skollagen. de nya skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska för utbildning i skollagen och i andra föreskrifter och rektors ansvar att elever få den ledning och  17 jun 2011 Uppsatsen handlar om den nya skollagen som börjat gälla Med rektors ansvar följer en rätt att göra omplaceringar av elever till andra. Ett förtydligat ansvar för icke skolpliktiga ungdomar under 20 år. – från informationsansvar till också stärkts genom möjligheten att överklaga rektors beslut om 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Elevhälsan ger information till nya elever och ny personal vid skolstart. lagar och styrdokument: läroplan för Grundskola 2011​ (​Rektors ansvar), skollagen. 12 okt 2015 Den nya skollagen lyfter fram rektors ansvar för att leda och samordna arbetet i skolan.