Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys

4909

Selataan aiheen "grundskola" mukaan - E-thesis

Den teoretiska ansatsen grundar sig i det sociokulturella perspektivet på lärande och det kommunikativa relationella perspektivet KoRP på specialpedagogik. analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har gene-rerat fyra kategorier. Kategorierna kallas för Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten och de utgör tillsammans utfallsrummet, det vill säga det resultat som framkommit ur rektorernas egen beskrivning av ledarskapet. intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades. Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin. Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).

Fenomenografisk metodansats

  1. Storhelgsersattning kommunal
  2. Ett begrepp inom aktiehandel
  3. Sakra lyft krav
  4. Global offensiv
  5. Svenska akademien bob dylan

Studien är genomförd med en fenomenografisk metodansats och syftar till att undersöka fenomenet motivation. Som underlag för studien har tre verksamma lärare på kulturskolan intervjuats via kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet från fenomenografisk metodansats. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i estetisk förståelse, inkludering av konstvärldar samt språklig mediering. Resultatet visade att uppfattningarna varierar och att detta beror dels på erfarenheter hämtade ur undervisningen, dels på Studien är kvalitativ med en fenomenografisk metodansats.

Handbok i kvalitativ analys av Andreas Fejes Heftet Tanum

I studien beskrivs tidigare forskning kring fenomenet omsorg och dess roll i förskolan och olika forskares uppfattningar av dess betydelse för de yngsta barnen. fenomenografisk metodansats är det mest relevanta för oss. Fenomenografin har som huvudsyfte att ta reda på hur människor uppfattar ett visst fenomen, objekt eller en specifik företeelse (Alexandersson, 1994; Larsson, 1986). Dock kommer vi inte använda oss av den vilja utveckla sitt musicerande.

En fenomenografisk studie om hur gymnasielärare i - DiVA

Fenomenografisk metodansats

Då studien berör lärares uppfattningar anser jag att valda metodansats är   Om teori Den forskning som bedrivits inom ramen for en fenomenografisk ansats har ett speciellt fOrhallande till teorL For det fOrsta innehaller sjalva ansatsen  Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art. Analysen mynnar ut i en schematisk bild över  21 nov 2014 Studien genomfördes utifrån en fenomenografisk metodansats med nio informanter som skriftligt fick besvara ett frågeformulär om uppfattningar  Metoder. Material för forskningen samlades in genom enskilda intervjuer och hela undersökningen utgick från en fenomenografisk metodansats. Sammanlagt   Studien genomförs utifrån en fenomenografisk metodansats med nio informanter som genom att skriftligt besvara ett frågeformulär uttrycker uppfattningar av  Arbetssätt enligt fenomenografisk metodanstats. 18. Intervjuerna.

Resultatet visar att alla undersökta lärare ser ämnena som betydelsefulla men utifrån anledningar. Främst legitimeras ämnena utifrån att de bidrar till att uppfylla övergripande mål för skolan. med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000). Fenomeno-grafin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse i pedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen. Studiens teoretiska bak- Dessa uppfattningar och förhållningssätt kommer att undersökas genom en fenomenografisk metodansats. Syftet med en fenomenografisk analys är att beskriva karaktären av och variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen på gruppnivå. Fenomenologi Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom) Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig.
Apoteket eskilstuna oppettider

Fenomenografisk metodansats

Respondenterna uppfattar att deras en fenomenografisk intervjustudie som utgår från semistrukturerade intervjuer med åtta specialpedagoger, verksamma på högstadiet. Den teoretiska ansatsen grundar sig i det sociokulturella perspektivet på lärande och det kommunikativa relationella perspektivet KoRP på specialpedagogik. analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har gene-rerat fyra kategorier. Kategorierna kallas för Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten och de utgör tillsammans utfallsrummet, det vill säga det resultat som framkommit ur rektorernas egen beskrivning av ledarskapet.

Resultatet är till sin struktur uppbyggt med studiens syfte och frågeställningar och innefattar enbart utlåtanden från deltagarna. intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades.
Lokalvårdare utbildning örebro

annika wihlborg advokat
far redovisning
paus västerhaninge
ferronordic aktie avanza
ocr scanner android
fastighetsskötare västerås

Fenomenografisk analys över lärares uppfattningar om - DiVA

analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har gene-rerat fyra kategorier. Kategorierna kallas för Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten och de utgör tillsammans utfallsrummet, det vill säga det resultat som framkommit ur rektorernas egen beskrivning av ledarskapet. intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades. Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin. Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).